Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky
I.Dodavatel
ASPERA technology s. r.o., se sídlem Křižíkova 734/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 07699140 zastoupená Ing. Františkem Kaskou, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 28292 dále jen „dodavatel“
II. Předmět
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky a jednotlivé odběry výrobků a služeb odběratelem od dodavatele ASPERA technology, výroba a zpracování plechu.
III. Všeobecné dodací podmínky
1. Výrobky/služby budou dodavatelem dodány na základě objednávky odběratele (písemné resp. ústní) v termínech potvrzených dodavatelem.
2. Objednávka musí obsahovat specifikace a množství požadovaných výrobků/služeb, resp. termín a místo dodání.
3. Doprava výrobků/služeb je řešena dohodou pro jednotlivé obchodní případy.
4. S výrobky/službami bude odběrateli dodán dodací list, popřípadě faktura - daňový doklad.
Obaly vyjma vratných obalů (tj. vyjma přepravních palet, dřevěných ohrádek, gitterboxů apod.) jsou již zahrnuty v ceně výrobků/služeb a nebudou účtovány zvlášť. Vratné obaly budou účtovány dle dohody a je možné je do 3 měsíců vrátit, přičemž bude účtována amortizace je ve výši 20% z hodnoty těchto vratných obalů.
5. V případě dohody o zajištění skladových zásob se dodavatel zavazuje skladovat odběrateli oboustranně odsouhlasené množství výrobků ve svých skladových prostorech. V případě ukončení spolupráce se odběratel zavazuje tuto zásobu odebrat nejpozději do 1 měsíce od písemného vyzvání dodavatelem.
IV. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena výrobků/služeb je stanovena individuálně dle cenové nabídky.
2. Splatnosti faktur je 15 dní
3. Při překročení doby splatnosti bude odběrateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo nechat si u pojišťovny stanovit výši úvěrového limitu, případně i pojistit platby odběratele.
V. Přechod vlastnictví a záruka na jakost zboží
1. Vlastnické právo k výrobkům/službám přechází na odběratele dnem, kdy zaplatil kupní cenu.
2. Nebezpečí škody na výrobcích/službách přechází na odběratele okamžikem předání/převzetí výrobků a potvrzením dodacího listu.
3. Dodavatel přejímá záruku za jakost výrobků/služeb po dobu 12 měsíců, pokud není dohodou stanoveno jinak.
4. Záruční doba začíná běžet dnem dodání výrobků/služby.
VI. Prohlášení dodavatele a odběratele
1. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávání výrobků/služeb odběrateli, pokud bude tento v prodlení s úhradami vystavených faktur déle než 30 dní po jejich splatnosti.
2. V případě, že ze strany odběratele neodůvodněně dojde k neuhrazení dodavatelem vystavených faktur – daňových dokladů a toto zpoždění překročí dobu 60 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po datu splatnosti nejstarší neuhrazené faktury, je dodavatel bez dalšího oprávněn odprodat nebo postoupit celou pohledávku za odběratelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle českého práva před obecným soudem dodavatele, tj. Okresním případně Krajským soudem v Českých Budějovicích.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2015
 

 


Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Lieferant
ASPERA technology s. r.o., mit Sitz in Křižíkova Str. 734/1, 370 01 České Budějovice, Ident.-Nr.: 07699140 Vertreten durch Ing. František Kaska, Geschäftsführer Die Gesellschaft ist im vom Kreisgericht in České Budějovice geführten Handelsregister, Abteilung C, Einlage 28292, eingetragen. im Weiteren nur „Lieferant“
II. Vertragsgegenstand
Der Vertragsgegenstand ist die Festlegung der Bedingungen für Lieferungen und einzelne Abnahmen der Erzeugnisse und der Dienstleistungen durch den Abnehmer vom Lieferanten ASPERA technology, Blecherzeugung und -bearbeitung.
III. Allgemeine Lieferbedingungen
1. Die Erzeugnisse/Dienstleistungen werden vom Lieferanten aufgrund von einer (schriftlichen, bzw. mündlichen) Bestellung des Abnehmers in den vom Lieferanten bestätigten Fristen geliefert werden.
2. Die Bestellung muss die Spezifikationen und die Menge der geforderten Erzeugnisse/Dienstleistungen, bzw. den Termin- und Lieferort beinhalten.
3. Der Transport von den Erzeugnissen/Dienstleistungen wird durch die Vereinbarung für einzelne Geschäftsfälle gelöst.
4. Mit den Erzeugnissen/Dienstleistungen werden dem Abnehmer der Lieferschein, bzw. die Rechnung - der Steuerbeleg, geliefert werden.
Die Verpackungen auβer der Mehrwegverpackungen (d.h. auβer der Transportpaletten, Laufgitter aus Holz, Gitterboxen u. ä.) sind im Preis der Erzeugnisse/Dienstleistungen bereits eingeschlossen und werden nicht gesondert berechnet werden. Die Mehrwegverpackungen werden laut Vereinbarung berechnet werden und es ist möglich sie innerhalb von 3 Monaten zurückzugeben, wobei eine Amortisierung in Höhe von 20 % des Werts dieser Mehrwegverpackungen berechnet wird.
5. Im Falle einer Vereinbarung über die Bereitstellung der Lagervorräte verpflichtet sich der Lieferant dem Abnehmer eine beidseitig abgestimmte Menge der Erzeugnisse in seinen Lagerräumlichkeiten zu lagern. Im Falle der Beendigung der Zusammenarbeit verpflichtet sich der Abnehmer diesen Vorrat spätestens innerhalb von einem Monat seit einer schriftlichen Aufforderung vom Lieferanten abzunehmen.
IV. Der Preis der Ware und die Zahlungsbedingungen
1. Der Preis der Erzeugnisse/Dienstleistungen wird individuell festgelegt laut eines Preisangebots.
2. Die Rechnungsfälligkeit beträgt 15Tage
3. Bei der Überschreitung der Fälligkeitsfrist wird dem Abnehmer der gesetzliche Verzugszins für jeden Tag des Verzugs berechnet.
4. Der Lieferant behält sich das Recht sich bei einer Versicherungsanstalt die Höhe des Kreditlimits festzulegen, bzw. auch die Zahlungen des Abnehmers versichern zu lassen.
V. Übergang des Eigentums und Garantie für Warenqualität
1. Das Eigentumsrecht zu den Erzeugnissen/Dienstleistungen geht auf den Abnehmer ab Tag der Zahlung des Kaufpreises über.
2. Die Gefahr eines Schadens auf den Erzeugnissen/Dienstleistungen geht auf den Abnehmer ab Zeitpunkt der Übergabe/Übernahme der Erzeugnisse und Bestätigung des Lieferscheins über.
3. Der Lieferant übernimmt die Garantie für die Qualität der Erzeugnisse/Dienstleistungen innerhalb von 12 Monaten, falls etwas Anderes nicht vereinbart wird.
4. Die Garantiefrist läuft ab Tag der Lieferung der Erzeugnisse/Dienstleistungen.
VI. Erklärung des Lieferanten und Abnehmers
1. Der Lieferant ist berechtigt die Lieferung der Erzeugnisse/Dienstleistungen dem Abnehmer zu stoppen, falls sich dieser im Verzug mit der Zahlung der ausgestellten Rechnungen länger als 30 Tage nach deren Fälligkeit befindet.
2. Falls es seitens des Abnehmers zur Nichterstattung der vom Lieferanten ausgestellten Rechnungen – Steuerbelege unbegründet kommt und diese Verspätung die Frist 60 Kalendertage überschreitet, angefangen mit Tag, der nach dem Fälligkeitsdatum der ältesten nicht erstatteten Rechnung folgt, ist der Lieferant berechtigt die ganze Forderung dem Abnehmer gegenüber abzustoßen oder abzutreten.
3. Die Vertragsparteien vereinbarten, dass sämtliche von oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag entstandenen Streitigkeiten nach dem tschechischen Recht vor dem allgemeinen Gericht des Lieferanten beurteilt werden, d.h. durch das Bezirks-, bzw. Kreisgericht in České Budějovice.
VII. Abschlussbestimmungen
1. Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen sind gültig ab 1.6.2015

 
General terms and conditions for the supply of goods
I.Supplier
ASPERA technology s. r.o., with the address Křižíkova 734/1, 370 01 České Budějovice, ID: 07699140 represented by Ing. František Kaska, managing director registered in the commercial register of the Regional Court in České Budejovice in Section C, insert 28292 hereinafter referred to as the "Supplier"
II. Subject of the contract
The subject of the contract is the establishment of the conditions for the supply and individual takeovers of products and services by the customer from the supplier ASPERA technology, metal sheet manufacturing and processing.
III. General terms of delivery
1. The products/services will be delivered by the supplier based on customer order (written or oral) in terms confirmed by the supplier.
2. The order must contain the specifications and quantities of the required products/services, or the date and place of delivery.
3. Transport of the products/services is solved by an agreement for individual business cases.
4. Together with the products/services, a delivery note or an invoice - tax document will be delivered to the customer.
Packaging excluding returnable packaging (ie. excluding shipping pallets, wooden barriers, gitterboxes etc.) is already included in the price of the products/services and will not be charged separately. Returnable packaging will be charged according to the agreement can be returned back during 3 months; the charged amortization will be 20% of the value of the returnable packaging.
5. In case of an agreement to ensure the stock resources, the supplier undertakes to store for the customer mutually agreed amount of products in his storage areas. In case of termination of cooperation, the customer undertakes to take these stock resources over within 1 month from the written call of the supplier.
IV. Goods price and payment terms
1. Price of the products/services is determined individually according to the price offer.
2. Due date of invoices is 15 days
3. When exceeding the maturity the customer will be charged with statutory interest for late payment for each day of delay.
4. The supplier reserves the right to determine the amount of the credit limit by an insurance company, or insure the customer payment.
V. Transfer of ownership and guarantee of the quality of goods
1. The right of ownership for the products/services passes to the customer on the day of the payment of the purchase price.
2. Risk of damage to the products/services passes to the customer upon handover/acceptance of the products and confirmation of the delivery note.
3. The supplier provides a warranty for the quality of the products/services for 12 months, unless agreed otherwise.
4. The warranty period begins on the date of delivery of the products/services.
VI. Statement of the supplier and customer
1. The supplier is entitled to stop supplying products/services to the customer if the customer is in delay with the payment of invoices for more than 30 days after their due date.
2. In case the customer fails to pay the invoices - tax documents issued by the supplier, and this delay exceeds a period of 60 calendar days from the day following the due date of the oldest unpaid invoice, the supplier is entitled to further sell or transfer the entire receivable from the customer.
3. The Parties agree that all disputes arising out of this contract or in connection therewith shall be resolved in accordance with Czech law by a general court of the supplier, ie. the District or the Regional Court in České Budejovice.
VII. Final provisions
1. These conditions are valid since 1st June 2015.